Публічний договір (ОФЕРТА) на надання інформаційних послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну відкриту пропозицію “Виконавця” на сайті ___katdrozdova.com____ з надання Інформаційних послуг за допомогою програмного забезпечення Сайту (далі – Сайт), дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перелічених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн консультування – спеціальної форми передавання інформації, спрямованої на набуття Замовником додаткових знань, вмінь та навичок у певній сфері діяльності внаслідок використання Замовником особливих заходів, що визначаються ним на власний розсуд, – за встановлену плату.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 2 Оферти. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Цей Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього договору на надання інформаційних послуг.

1.5. Відповідно до ст. ст. 638 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов та оплати послуг, фізична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісу інформаційних послуг, що є предметом цього Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:
Оферта – цей публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт – інтернет-сайт ___ katdrozdova.com __, що використовується Виконавцем на правах власності.
Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначено на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти з надання за плату інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безоплатного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв’язок та відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE-консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Акцепт Оферти – повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.
Виконавець – інтернет-сайт ___ katdrozdova.com ___, в особі ФОП Дроздова О.О. або іншого суб’єкта господарювання, який має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником і Виконавцем на надання Інформаційних послуг, що укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному онлайн форматі за винагороду, яка виплачується Замовником Виконавцю.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ.

4.1. Вартість Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця і становить 100 у.о. у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день оплати. Будь-які зміни вартості послуг завчасно публікуються на Сайті виконавця.

4.2. Надання послуг здійснюється на умовах 100% передоплати після узгодження часу та дати проведення он-лайн консультування. Замовник повинен самостійно зв’язатися з Виконавцем за телефоном та\або по SKYPE зазначеними на сайті.

4.3. Користувач здійснює акцепт Оферти та укладення Договору шляхом попередньої оплати послуг, відповідно до п. 4.2. Договору.

4.4. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, що пропонуються Замовнику, зокрема під час натискання кнопки “Оплатити”, що включають у себе:
– оплату електронними грошовими коштами;
– оплату через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
– оплату на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;
– оплату через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб)
– інші способи оплати за попереднім погодженням з Виконавцем.

4.5. При оплаті на банківські реквізити Виконавця стягується додаткова комісія до ціни, зазначеної в рахунку. Розмір комісії встановлюється банком або платіжними системами і не залежить від Виконавця.

5. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

5.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті (проводить он-лайн консультування), за умови 100 % передоплати цієї послуги.

5.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті Виконавця.

5.3. Участь Замовника підтверджується узгодженням Замовником і Виконавцем часу консультації та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Для узгодження часу та дати проведення он-лайн консультування Замовник повинен самостійно зв’язатися з Виконавцем за телефоном та\або по SKYPE зазначеними на сайті.

5.4. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення он-лайн консультації у строк, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.5. Ця Оферта має силу акта про надання послуг. Прийняття послуги здійснюється без підписання відповідного акта.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику он-лайн консультацію в обумовленому порядку.

6.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.3. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу, що надається, на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення он-лайн консультування, попередньо повідомивши Замовника, шляхом направлення повідомлення на телефон або в SKYPE Замовника.

6.6. Тривалість он-лайн консультування становить 50 хвилин.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі он-лайн консультування. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Сайту. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця (у т.ч. через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

7.3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини з оплатного надання послуг.

7.4. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за умови доведеності зазначеної обставини.

7.5. Усі претензії щодо якості надаваної Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою подачі заявки на сайті _ katdrozdova.com _ Строк розгляду претензії (ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (зокрема претензій, які містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні грошових коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення грошових коштів.

7.6. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах: кредитну картку, особистий рахунок, або інші реквізити, що узгоджені сторонами. Усі повернення грошових коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення грошових коштів на рахунок Замовника в банку або на рахунок Замовника в платіжній системі заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилають на електронну пошту Виконавця (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для здійснення повернення грошових коштів Виконавець не гарантує строків, зазначених у п. 7.7.

7.7. Грошові кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану та скановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язку щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер послуги, що надається, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.

9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їхнім використанням (реалізацією) у визначеному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу), що є нижчим за очікування Замовника, а також за прямі й опосередковані збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю чинників: цільового використання (реалізація, використання, використання, використання, використання, використання, використання, використання, використання, використання, використання

9.3. Приймання до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення грошових коштів припиняється після закінчення 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання он-лайн консультації, що беззастережно приймається сторонами. Будь-який спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

9.4. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення грошових коштів Виконавець не розглядатиме.

9.5. Уся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, а також будь-яка комерційна інформація щодо умов співробітництва Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли після укладення цього Договору і унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, воєнні дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (та\або ведучого очного заходу і\або вебінару),

10.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 11.3. Договору, строк виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їхні наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони в найкоротші строки мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

11.1. Оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: katdrozdova.com і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

11.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті за зазначеною в п. 11.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначено додатково під час такого розміщення. Виконавець повідомляє Замовника про зміни до умов Оферти та/або відкликання Оферти шляхом сповіщення на електронну адресу Замовника.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє 1 (один) рік, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. Договір може бути достроково розірваний:
– У будь-який час за згодою Сторін;
– За ініціативою однієї зі Сторін у разі порушення іншою стороною умов договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому разі Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови договору, відповідного письмового повідомлення іншої Сторони;
– За ініціативою однієї зі Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору
– З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

134. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

13.2. У випадку, який не врегульовано цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

13.3. До цього договору застосовується законодавство України.

13.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, що стають відомими їм, у зв’язку з укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Фізична особа-підприємець
__ДроздоваКатерина Олександрівна_
Реєстраційний податковий номер ____2688813366___